F.d Kyrkofonden

Ormsö Kyrkofond avslutades 2006

Ormsö Kyrkofond bildades 1989 med det huvudsakliga syftet att bidra till inre restaurering av Ormsö kyrka. Drivande personer vid bildandet var bl.a. familjen Sven Nyberg, Elin Ahlberg-Storholm, Hans Selin, Sven Svärd och Arvid Nyman. Med bidrag från Fonden kunder Ormsö kyrka återinvigas den 29 juli 1990. Detta blev för alla som var med i kyrkan eller på kyrkbacken vid det tillfället – inte minst alla Baltic Star-resenärer – en oförglömlig upplevelse.

Efter återinvigningen av kyrkan har Fonden framför allt bidragit till uppbyggnaden av församlingshemmet, skötseln av gravgården och firandet av S:t Olofsdagen. Fonden har också under de senaste åren medverkat till att en svensk sommarpräst, Erland Björklund från Gotland, har kunnat verka på Ormsö under juli månad. Fondens sista uppdrag under hösten 2006 var överföringen och deponeringen av föremålen från Ormsö kyrka i det nyinrättade estlandssvenska kyrkomuseet i S:t Mikaels Kyrka i Tallinn. Presskonferensen på Historiska Museet och visningen av kyrkoföremålen väckte mycket stor massmedial uppmärksamhet.

Den största framgången för Kyrkofonden har kanske ändå varit firandet av S:t Olofsdagen, vartannat år med predikan av Stockholms biskop, sedermera biskop emeritus, Henrik Svenungsson. De båda första presidenterna i Estland, Lennart Meri och Arnold Rüütel har deltagit – Lennart Meri tre gånger – samtliga Sveriges ambassadörer i Estland och Estlands båda tidigare ärkebiskopar och rad biskopar och präster från både Sverige, Finland och Estland har medverkat. S:t Olofdagens gudstjänster och midnattsmässorna kvällen före har alltid varit mycket välbesökta.

 Kyrkofonden har på många olika sätt bidragit till församlingens verksamhet, bl.a. genom att sammanställa och trycka en broschyr om Ormsö kyrka, översätta till estniska och trycka ett urval av Henrik Svenungssons predikningar både på svenska och estniska och bidra till ett altare i församlingshemmet. Under sommaren 2007 kommer en utställning av Ormsö kyrkoföremål att invigas i det estlandssvenska kyrkomuseet i Tallinn. Kyrkofonden har sammanställt och finansierat en utställningskatalog med bilder av kyrkoföremålen och en historik över Ormsö kyrka och församling.

 Allt detta har Fonden kunnat göra tack vare de bidrag som vi fått från föreningar, kollekter, insamlingar och från enskilda personer. Vi anser att vi har uppfyllt de mål som ställdes upp när Fonden bildades. Vi har också i stort sett förbrukat Fondens medel. Stiftarna har därför vid årsmötet i maj 2007 beslutat att avsluta Fondens arbete. I stället bildas en arbetsgrupp inom Ormsö Hembygdsförening för fortsatt samarbete med Ormsö församling. Resterande medel överförs till denna arbetsgrupps förfogande.

 Fondens styrelse vill på detta sätt uttala ett varmt tack till alla enskilda, föreningar och församlingar som på olika sätt bidragit till Fondens verksamhet. Utan era bidrag hade Fonden inte kunna fortsätta sin verksamhet i 18 år. Att Fondens arbete nu avslutas betyder inte att Du ska upphöra att ge bidrag till Ormsö kyrka. Bidrag är även i fortsättningen varmt välkomna men nu till Ormsö Hembygdsförening, för underhåll av kyrkan, skötsel av gravgården, firandet av S:t Olofsdagen etc. Sådana bidrag bör då sättas in på Ormsö Hembygdsförenings plusgiro nr. Märk talongenArbetsgruppen för Ormsö Kyrka inom Ormsö Hembygdsförening kommer att besluta om användningen av influtna medel.

Ormsö Kyrkofonds f.d styrelse

Stockholm oktober 2006

_13_img_8413.jpg

 

Sittande från vänster:

Ordförande Sven Salin och sekreterare Margareta  Hammerman.

Stående från vänster: V. ordförande Sven Svärd och ledamot Tage Hammerman. Saknas gör kassör John Lindström

 

 

Copyright: M Hammerman